Informacje COVID-19

Załącznik do Zarządzenia nr  4/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r.
Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie

PROCEDURA
postępowania w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS CoV-2 wywołującego chorobę COViD-19 w Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanymi nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. z 2020r., poz.374) oraz art. 207 § 2 oraz art. 304 Kodeksu Pracy:

  

§ 1

Wprowadzona zostaje procedura postępowania w Domu Wczasów  Dziecięcych nr 2  w Sidzinie w celu ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem pracowników i uczestników turnusów na zakażenie wirusem SARS CoV-2.

   

§ 2

Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi w sytuacji zagrożenia wirusem SARS CoV-2 zobowiązany jest wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek pracodawcy i przełożonych. Dodatkowo pracownik jest zobowiązany współpracować z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

   

§ 3

Pracownicy Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie dla bezpieczeństwa uczestników turnusów oraz własnego , w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronowirusa, w czasie wykonywanych czynności służbowych powinni przestrzegać zaleceń Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty, a także przepisów prawa pracy i bhp, stosując się do następujących zaleceń:

1. Regularne, prawidłowe mycie rąk i dezynfekcja zgodnie z zalecana techniką stanowiącą załącznik nr 1;

2. Stosowanie środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, przyłbica).

3. Zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy (1,5  –  2 m).

4. Podczas pracy nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa, oczu, a także przestrzegać zalecanych zasad ochrony podczas kaszlu i kichania.

5. Dołożenie wszelkich starań aby na stanowisku pracy było czysto i higienicznie.

6. Ograniczenie wszelkich podróży, w tym przede wszystkim wyjazdy w rejony zagrożone.

7. Unikanie miejsc publicznych i zatłoczonych, ograniczenie udziału w imprezach.

8. Pracownik w sytuacji zaobserwowania  u siebie objawów klinicznych (gorączka, kaszel, duszności), który dodatkowo odbył podróż do rejonu, w którym podejrzewa się utrzymującą transmisję  SARS-CoV-2, utrzymywał bliski kontakt z osoba, u której stwierdzono zakażenie SARSCoV-2 lub kontaktował się z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym powinien wdrożyć procedury zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Następnie skontaktować się z najbliższą stacja sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźno-obserwacyjnego.

9. W przypadku zaobserwowania u dziecka lub  pracownika niepokojących objawów (kaszel, duszności, wysoka gorączka) pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu dyrektorowi placówki. 

10. Podczas przebywania grup w DWDz. na turnusach  nie ma możliwości odwiedzania dzieci.

11. W miarę możliwości ograniczyć wyjazdy i  spotkania służbowe. Konieczne spotkania organizować z zachowaniem wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa i środków ochrony indywidualnej.

12. Informowanie osób z zewnątrz o zasadach obowiązujących w DWDz. Należy w kulturalny, lecz stanowczy sposób wyegzekwować od osób z zewnątrz minimalne zasady bezpieczeństwa w postaci odstępu min. 2 metrów, założenie maseczki lub przyłbic, jednorazowych rękawiczek.

13. Pracownik obsługujący osoby z zewnątrz oraz nauczyciele przebywających z dziećmi odpowiadają za obsługę oraz dopilnowanie aby w sekretariacie przebywała tylko jedna osoba.

14. Rejestrowanie danych osób przychodzących z zewnątrz (imię, nazwisko, nr telefonu).

15. W pomieszczeniach w miarę możliwości należy zachować odległość min.1,5 m między pracującymi.

16. W pomieszczeniach takich jak pokój nauczycielski może znajdować się tylko jedna osoba. W przypadku większej ilości osób należy zachować dystans 1,5 – 2 m i korzystać z maseczek lub przyłbic. Korzystając z pokoju nauczycielskiego należy używać własnych naczyń, które należy myć osobiście jak najcieplejszą bieżącą wodą, z użyciem środka myjącego.

17. Z pomieszczeń WC należy korzystać w jak najmniej kontaktowy sposób, umyć dłonie „przed i po” z użyciem środka myjącego, pod ciepłą, bieżącą wodą.

18. Preferowana forma komunikacji pomiędzy osobami przebywającymi w różnych pomieszczeniach jest telefon, poczta elektroniczna.

19. Regularne wietrzenie pomieszczeń – sekretariatu, pokoi dziecięcych, okresowo w ciągu dnia 10 minut co 1 godzinę oraz przed rozpoczęciem pracy.

20. Personelowi sprzątającemu miejsca gdzie przebywał pracownik lub dziecko zakażone koronowirusem zaleca się zachowanie dodatkowych środków ostrożności:

1) Założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta,

2) Umycie i dezynfekcje rąk po zakończeniu czynności i zdjęcie rękawiczek i maseczki,

3) Usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami.

   

§ 4

Działania pracodawcy zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników DWDz. oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zakażenia wirusem poprzez:

1. Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej (rękawiczki jednorazowe, maseczki, przyłbice) oraz pojemniki z płynem do dezynfekcji.

2. Organizowanie pracy z zachowaniem odpowiednich odległości pomiędzy pracownikami.

3. Zastosowanie przeźroczystych ekranów oddzielających pracowników od kontrahentów.

4. Opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla zagrożenia związanego z SARS CoV-2, wywołującego COVID-19 i zapoznanie z nią wszystkich pracowników DWDz. w Sidzinie  – załącznik nr 2

5. Wprowadzenie dwugodzinnej kwarantanny dla dokumentów przychodzących.

6. Zapewnienie regularnego czyszczenia środkiem dezynfekującym oraz zwiększenie częstotliwości dezynfekcji:

1) Powierzchni dotykowych, w tym biurek, klamek, poręczy, wyłączników prądu, krzeseł, telefonów, klawiatur komputerów, podłóg itp.

2) Obszarów często używanych takich jak: toalety, pomieszczenia wspólne.

7. Wyposażenie w środki do dezynfekcji rąk oraz papierowe ręczniki i worki na śmieci.

8. Bieżąca analiza kart charakterystyki środków dezynfekujących, które powinny zawierać min. 60% alkoholu. Weryfikacja dostawców.

9. Przeszkolenie pracowników na temat wprowadzonych środków prewencji sposobów ich stosowania oraz informowanie o wprowadzonych środkach ograniczających prawdopodobieństwo zarażenia.

10. Utrzymanie odpowiedniego kontaktu z pracownikami poprzez informowanie ich na bieżąco o sytuacji, rozmowę z bezpośrednim przełożonym w zakresie radzenia sobie ze stresem, lękiem przed zarażeniem się COVID-19, rozwiązywanie konfliktów w tym trudnym czasie, a w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktu z lekarzem specjalistą.

  

§ 5

Postępowanie w czasie pobytu dzieci w Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie.

Podczas pobytu na turnusach uczestników obowiązuje:

1) Dezynfekcja rąk za każdym razem przed wejściem do pomieszczeń wspólnych, sal dydaktycznych –wszędzie tam, gdzie płyny dezynfekujące zostały umieszczone. 

2) Częste i dokładne mycie rąk z użyciem mydła zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami zwłaszcza przed i po korzystaniu z toalet. 

3) Dezynfekowanie rąk przed użyciem wydawanych telefonów, dezynfekowanie telefonu przed oddaniem do depozytu. 

4) Poruszanie się w grupach wychowawczych/zajęciowych i niemieszanie się z uczestnikami innych grup na zajęciach oraz podczas posiłków. 

5) Zachowywanie bezpiecznego dystansu 2m, od uczestników innych grup. 

6) Zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników obozów. 

7) Stosowanie zachowań pro higienicznych: 

– unikania dotykania dłońmi okolic oczu, nosa i ust 

– zakrywania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucenia chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk. 

    

§ 6

Higiena sprzętu

Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy jest regularnie czyszczony i/lub dezynfekowany.  

Sprzęt sportowy użyty podczas zajęć powinien być odłożony w oznaczonym miejscu do czasu dokładnej dezynfekcji.

Należy regularnie wietrzyć sale  w których prowadzone są zajęcia przed i w trakcie zajęć.

Podczas prowadzenia zajęć należy zachować dystans społeczny, powierzchna pomieszczenia nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 uczestnika zajęć.

§ 7

1. Procedura zapobiegawcza w razie podejrzenia wystąpienia zakażenia u pracownika  lub uczestnika wypoczynku.

1) w przypadku otrzymania przez dyrektora odpowiedniego zalecenia od inspektora sanitarnego, wyznaczona zastanie osoba do pomiaru temperatury uczestnikom oraz pracownikom DWDz..

2) Uczestnik, członek kadry lub inny pracownik obiektu przejawiający niepokojące objawy chorobowe zostanie poddany badaniu termometrem bezdotykowym, a w razie potrzeby, jeśli temperatura jego ciała przekroczy 37,2°C, zostanie umieszczony w izolatce i zostanie wezwany do niego lekarz, który oceni sytuację zdrowotną.

3) na podstawie konsultacji z lekarzem Uczestnik może pozostać na turnusie tylko w przypadku wykluczenia choroby zagrażającej pozostałym osobom.

4) w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych, opiekun prawny uczestnika zobowiązany jest do odbioru dziecka z wypoczynku niezwłocznie, nie dłużej niż po 12 godzinach od rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora.

5) w trakcie trwania turnusu opiekun prawny Uczestnika zobowiązany jest do odbierania telefonów od przedstawicieli Organizatora. 

6) w przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z opiekunami Organizator zawiadomi właściwe organy służby zdrowia.

7) w razie zaistnienia sytuacji podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zostaną podjęte również dodatkowe działania tj. przekazanie informacji o przypadku do stacji sanitarno-epidemiologicznej lub oddziału zakaźnego, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zostanie nawiązany kontakt z numerem alarmowym 999 lub 112 i przekazanie informacji o możliwości zakażenia korona wirusem.

8) zostaną również podjęte dalsze działania w porozumieniu z jednostką SANEPIDu lub oddziałem zakaźnym, obejmujące między innymi dokładną dezynfekcję przestrzeni, w której przebywała osoba z podejrzeniem zakażenia oraz ustalenie listy osób, z którymi miała kontakt.

2.Procedury w przypadku  podejrzenia u osób z zewnątrz zakażenia korona wirusem. 

1) ustalenie listy osób mających kontakt z osobą z zewnątrz i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

2) dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty.

   

§ 8

Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:

1) ograniczyć kontakty z pracownikami placówki  oraz dziećmi,

2) zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,

3) stosować środki ochrony osobistej.

2. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny. 

3. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.

4. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny. 

5. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie 

i dezynfekcję, m.in.:

1) przed rozpoczęciem pracy,

2) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,

3) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

4) po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,

5) po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,

6) po skorzystaniu z toalety,

7) po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,

8) po jedzeniu, piciu.

6. Na czas posiłku wychowankowie zajmują  miejsca przy stole ze swoją grupą wychowawczą  zachowując dystans 2 metrowy od innych grup.

7. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel placówki czynności dezynfekcyjno – porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych 

do dezynfekcji.

8. Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, wychowawca.

9. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez uczniów na miejsce oznaczone „Zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco są odbierane przez pracownika stołówki.

10.  Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni 

z wykorzystaniem środków myjących.

    

§ 9

Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do kuchni

1. Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.

2. Przywożony towar – produkty spożywcze – muszą być opakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Zaleca się, aby dostawcy nie wchodzili na teren DWDz. ani nie kontaktowali się bezpośrednio 

z pracownikami; w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy. 

4. Zaleca się, aby dostawcy pozostawiali towar przed wejściem do placówki, od strony magazynów kuchennych – w uzgodnieniu z intendentką.

   

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

2. Procedura może być modyfikowana.

3. Procedura zostanie opublikowana na stronie Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie,  oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie placówki.

4. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

terminarz
Sprawdź terminarz dostępny on-line